Adatvédelmi tájékoztató

Jelen szabályzat a SIBA Tech Kft. információ-technológiai szaktanácsadás, világhálón elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, tevékenységek személyes adatkezelésekre vonatkozik. Továbbá jelen szabályzat az irányadó minden olyan tevékenység során, amelyre a SIBA Tech Kft. jelen szabályzat alkalmazását írja elő.

Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza a SIBA Tech Kft. adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.

A sibatech.hu honlap üzemeltetője a SIBA Tech Kft. Adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. A tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a mindenkori hatályos jogszabályi feltételeknek és követelményeknek, különösen az alábbiaknak:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelő adatai

SIBA Tech Kft.

Székhely: 6912 Kövegy, Kossuth u. 54.
Adószám: 24115050-1-06
Cégjegyzékszám: 06-09-019332

SIBA Tech Kft. minden egyes szolgáltatása, tevékenysége tekintetében Egyedi Adatkezelési Ismertetőt alkalmaz, amely szolgáltatásonként tartalmazza a személyes adatok kezelésének körét, célját, időtartalmát, adatok kezelésének jogalapját. Az Egyedi Adatkezelési Ismertető jelen Adatvédelmi szabályzattal együttesen értelmezendő.

Az Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető a Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

A SIBA Tech Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatát és Egyedi Adatkezelési Ismertetőt bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek időben történő tájékoztatása mellett.

Jelen szabályzatban és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben használt kifejezéseket a Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kell értelmezni.

Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető érintő kifejezések értelmezése:

2011. évi CXII. törvény 3. §. alapján az Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető érintő kifejezések értelmezése:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezelés elvei

SIBA Tech Kft. tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát és kiemelt fontosságúnak tekinti felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmét. SIBA Tech Kft. az érintettek által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát és védelmét garantálja.

SIBA Tech Kft. személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben meghatározott célból, adatkezelési elvei betartásával, vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezel.

SIBA Tech Kft. az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint, hogy az érintettet az Adatkezelési Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben meghatározott ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja

A SIBA Tech Kft. adatkezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, termékek értékesítése.

A szolgáltatások nyújtása és termék értékesítés során a személyes adatok kezelésének célja:

 • ügyfelekkel történő kapcsolattartás
 • a szolgáltatások igénybevételénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése
 • tevékenységei fejlesztéséhez szükséges különböző statisztikák készítése
 • szolgáltatás részét képző rendszerüzenet küldés
 • marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés
 • szolgáltatás, illetve termék megrendelés esetén szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos követelések érvényesítése
 • piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
 • felhasználók által létrehozott tartalmak közzététele (hozzászólás, blog)
 • Egyedi Adatkezelési Ismertetőben megfogalmazott célok

Kezelt adatokkal kapcsolatos általános rendelkezések

A megadott személyes adatok pontosságáért és hitelességéért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel.

A SIBA Tech Kft. által nyújtott szolgáltatások és értékesítendő termékek kizárólag regisztráció után vehetőek igénybe.

A SIBA Tech Kft. szolgáltatásai során a látogatói élmény fokozása érdekében cookie-kat helyezhet el. A weboldalak üzemeltetői cookie-kat elsősorban a visszatérő felhasználók azonosítására használják.

A SIBA Tech Kft. szolgáltatásai és termékei fejlesztése érdekében és statisztikák készítése céljából rögzíti a látogatók konverziós eseményeit, technikai adatait.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát az Egyedi Adatkezelési Ismertető tartalmazza.

Az adatkezelés megszűnhet az érintett törlési kezdeményezése által, a Felhasználási Feltételek megsértése esetén, valamint bírósági, hatósági adattörlési kezdeményezés esetén.

Az Egyedi Adatkezelési Ismertetőben nem szabályozott esetekben SIBA Tech Kft. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a személyes adatokat eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatokat tartalmazó, kizárólag üzletszerzési célú megkeresések céljából. A szolgáltatások igénybevételének megszüntetése, valamint bizonyos szolgáltatások és termékek megszűnése nem vonatkozik a reklám tartalmú, üzletszerzési célú megkeresések hozzájárulásának megszűnésére. SIBA Tech Kft. lehetőséget biztosít minden ilyen jellegű megkeresések esetében a hozzájárulás visszavonására.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az info@sibatech.hu e-mail elérhetőségen személyes adatainak módosítását, törlését, zárolását. Ezen elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. SIBA Tech Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatok köréről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, maximum 30 napon belül érintett részére írásban megküldi a kérelemre vonatkozó tájékoztatást.

SIBA Tech Kft. a törvény szerint szabályozott jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét biztosítja az érintettek számára, feltétele az érintett személyazonosságának, valamint az érintett adattal való kapcsolatának hiteles igazolása.

A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Egyedi Adatkezelési Ismertető

A honlap látogatóinak adatai

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: komplex webanalitika alapján statisztikák készítése a marketing tevékenység eredményességének mérése, valamint termékek szolgáltatások fejlesztése érdekében.
 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, oldalak látogatottsága, felhasználók technológiai háttere (operációs rendszer, böngésző).
 • Statisztikai szoftverek: Google Analytics professzionális web-statisztikát készítő eszközt használja a honlap. Az adatok kezeléséről bővebb információt a www.google-analytics.com oldalon olvashat.

Hírlevél, Ingyenes tanulmányok igénylése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1);(5) pontja szerint
 • Adatkezelés célja: felhasználóval kapcsolattartás, elektronikus úton (email) történő hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatú megkeresések
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email-cím, regisztráció időpontja, IP cím
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adattovábbítás jogalapja: ­érintett hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése, az információs levelek kiküldésének meghiúsulása

Hozzászólás blog bejegyezésekhez

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: blog bejegyzésekhez történő hozzászólás feltételeinek megteremtése
 • A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, hozzászólás szövege
 • Nyilvánosságra hozatal: felhasználó hozzászólásával hozzájárul, nevének, hozzászólása szövegének és a hozzászólás időpontjának bárki számára hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánosságra hozatalához
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A https://seonavigator.hu/ honlap kapcsolat

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ kérésre tájékoztatás küldés
 • A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, üzenet szövege, érdeklődő által megadott egyéb adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Fizetett szolgáltatások, termékek megrendelése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. (1)-(4). bekezdése szerint
 • Adatkezelés célja: a szolgáltatások igénybevételénél, termékek megrendelésénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés, piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég neve és címe, számlázási cím, adószám, kapcsolattartó telefonszáma, e-mail cím, honlap címe, adatszolgáltatás időpontja, IP cím.
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41); Bariont a Barion Payment Zrt. (székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.; cégjegyzékszám: 01-10-048552;)

Külső szolgáltatók tevékenysége

Barion bankkártyás fizetési szolgáltató

Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013,

Weboldalunkon az alábbi kártyatípusokkal fizethet: MasterCard – Maestro – Visa – Visa Electron – American Express

Levél küldést biztosító külső szolgáltató

A levélküldést külső szolgáltató végzi. A seonavigator.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatok: név, email cím, számlázási adatok, az űrlapokon megadott adatok kezelése a fenti pontok alapján történik. A levélküldő szolgáltató további begyűjtött adatok a biztonságos működést szolgálják, kezelésüket a saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

A levélküldést biztosító szolgáltató: Sales Autopilot.

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

A fizetett szolgáltatások és termékek ellenértékének kifizetésének lebonyolításához külső szolgáltató igénybevétele szükséges. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, adószám, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

Webtárhely szolgáltató

Honlap technikai üzemeltetése érdekében igénybe vett szolgáltatás.

Cookie tájékoztató

Az alábbi blokkban olvashatja a seonavigator.hu sütikezeléssel kapcsolatos információit.

Mik azok a „cookie-k”(„sütik”)

Amikor a látogató a https://seonavigator.hu/ cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes, általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak.

A “sütik” célja

 • A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely aloldalait látogatja, vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk,
 • a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek megfelelően,
  adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg.

“Sütik” típusai

Munkamenet sütik: A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

A honlap által használt “munkamenet sütik ” az alábbiak:

Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási idő

Feature 1

Feature 1

Feature 1

Feature 2

Feature 2

Feature 2

Feature 3

Feature 3

Feature 3

Statisztika készítéséhez szükséges sütik: A honlapot igyekszünk a látogatók által preferált tartalmakkal megtölteni, ehhez szükséges statisztikákat készítenünk a látogatási szokásokról.

A honlap az alábbi statisztika készítéséhez szükséges sütiket használja:

Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási idő

Feature 1

Feature 1

Feature 1

Feature 2

Feature 2

Feature 2

Feature 3

Feature 3

Feature 3

Marketing tevékenységekhez szükséges sütik: A “marketing tevékenységekhez szükséges sütik” használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.

A honlap az alábbi „marketing tevékenységhez szükséges sütiket” használja:

Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási idő

Feature 1

Feature 1

Feature 1

Feature 2

Feature 2

Feature 2

Feature 3

Feature 3

Feature 3

Egyéb, besorolás nélküli sütik: Minden egyéb használt süti amik nem rendelkeznek a fenti besorolásokkal.

A honlap az alábbi „besorolás nélküli sütiket” használja:

Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási idő

Feature 1

Feature 1

Feature 1

Feature 2

Feature 2

Feature 2

Feature 3

Feature 3

Feature 3

További információk a Google Analytics sütikről

Mivel oldalunk nagy számban használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, ezért erről további információkat tartunk szükségesnek megosztani.

A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

Böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.

Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.

Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

https://policies.google.com/privacy?hl=en

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét.

Az Adatkezelő a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők “süti beállításairól”

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogatók önkéntes hozzájárulása,
 • valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők a látogatók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a látogató hozzájárulás nélkül kezelhetők a látogató természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.
>